بلوار اشرفی اصفهانی - تقاطع دوم - مابین کوچه 26 و 24 - پلاک 452

ردیوسینگ (reducing valve)

شیر های کاهنده فشار هنگامی استفاده می شود که دریک زمان برای دو عملگر هیدرولیکی، دو فشار متفاوت مورد نیاز باشد. در این مواقع این شیر فشار ثانویه را در سیستم تامیخ خواهد کرد. فشارشکن کاهنده فشار در حالت نرمال بصورت باز است و این عملکرد تا زمان رسیدن فشار خروجی به حد تنظیم شده ادامه خواهد یافت. زمانی که فشار خروجی به کمتر از حد تنظیمی خود برسد، گلوگاه باز شده و جریان سیال به صورت آزاد برقرار می شود. در فشارشکن کاهنده فشار، جریان اضافی به مخزن برنمی گردد، بلکه با ایجاد افت فشار در اثر تنگ شدن گلوگاه، تنها  فشار در خروجی کاهش می یابد. کاربرد این نوع شیر در مواقعی است که در بخشی از مدار فشاری محدود و قابل کنترل نیاز باشد (مانند فشار در سیلندر متصل به گیره ای که قطعات ظریف را نگه می دارد). در شیرهای کاهنده فشار به دلیل استفاده از اثر گلوگاه، گرما تولید می شود و می بایست مقدار این گرما در محاسبات مدار منظور گردد.ف شارشکن های کاهنده فشار در انواع بلوکی ، مدولار و سر راهی و از لحاظ سیستم داخلی به فشارشکن کاهنده فشار با شیر یکطرفه ‍ و بدون آن و همچنین با توجه به عملکرد به فشارشکن کاهنده فشار مستقیم و پایلوتی دسته بندی می شوند که نوع پیلوتی توانایی عبور جریان بیشتری را از خود دارند.

در حال نمایش 3 نتیجه